ÇEDBİK KONGRE 2016 - PANEL SONUÇ RAPORLARI

 

ÇEDBİK KONGRE 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR VERİMLİLİK

 4-5 ŞUBAT CEDBİK KONGRESİ

Sürdürülebilir Verimlilik Paneli Sonuç Raporu

 

Verimlilik oturumunun açılış sunumunda İspanya Yeşil Bina Konseyi’nden Emilio Mitre Build Upon projesini tanıttı. Mitre, projenin bir koordinasyon ve destek projesi olduğunu, Horizon 2020 kapsamında ele alındığını ve üye ülkelerin ulusal renovasyon stratejilerini geliştirmelerini amaçladığını anlattı. Mitre, Avrupa’nın enerji verimliliği mevzuatında mevcut durumunu değerlendirmesinin ardından; proje iş paketlerini, paydaş haritalarını, Renowiki veritabanını ve 2016 toplantılarıyla birlikte proje akışını aktardı. Mitre son olarak, proje sonunda elde edilmesi beklenen sonuçları (V2 ulusal eylem planlarının güncellenmesi, ‘kapsamlı iyileştirme’nin yaygınlaşması vs.) özetleyerek konuşmasını bitirdi.

Emilio Mitre’nin ardından sözü Build Upon Türkiye koordinatörü Ahmet Acar aldı. Acar, Türkiye’nin proje kapsamında bulunduğu mevcut durumu özetleyerek, enerji verimliliği konusunun önemini vurguladı. Yeni yapılan binaların, kentsel dönüşümün ve mevcut bina renovasyonlarının tartışıldığı mevcut durumda Acar, 2016’da yapılacak toplantılarda kamuya mesajlar verileceğini, sorunların ortaya konacağını ve renovasyon konusunda harekete geçmeye hazır bir topluluk yaratılmasının hedeflendiğini belirtti. Ahmet Acar, projeye destek verilmesi konusunun altını çizerek sözlerini noktaladı.

Oturumun panel kısmında Tolga Özdemir (moderatör), Cihan Karamık, Konca Çalkıvik, Volkan Arslan ve Murat Sarıoğlu yer aldı. İlk sözü alan Konca Çalkıvik, SKD’yi tanıtarak derneğin yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Binalarda enerji verimliliği projelerini anlatan Çalkıvik, mevcut binaların enerji verimliliği iyileştirmelerindeki önemli noktalara değindi. Ardından sözü alan Cihan Karamık, artan nüfus artışına ve sanayileşmeye karşın kaynakların değişmediğini ve enerji verimliliğinin artık altıncı bir enerji kaynağı olarak görüldüğünü belirtti. Enerji verimliliğinin kaçınılmaz olduğunu ve bu konuda neler yapılabileceğini (izleme, ölçme, iyileştirme..) anlattı. Murat Sarıoğlu ise binalarda enerji tüketimiyle ilgili birkaç istatistik verdikten sonra enerji verimliliği iyileştirmeleri ve verimli bina inşaları için kullanılan finansal araçları (Tureeff, mortgage vb.) aktardı. Verimli binaların maddi ve teknik avantajlarından bahsetti. Son olarak söz alan Volkan Arslan, İskid ile ilgili bilgiler verdikten sonra ısıtma-soğutma-iklimlendirme sistemlerinden bahsetti.

Panelin soru-cevap bölümünde Cihan Karamık, EVD ve ESCO arasındaki farkı açıklayarak Türkiye’de EVD’lerin durumunu aktardı. Enerji verimliliği performansının uygulanmasının önünün açılması gerektiğini (özellikle kamu tarafında) vurguladı. Türkiye’de yeşil binaların enerji verimliliğinde hangi standartları baz aldığı konusu tartışıldı ve Avrupa standartları öne çıktı. Ardından, özellikle İstanbul dışı şehirlerdeki binaların iyi analiz edilmesi ve daha büyük oranda güvenli oldukları için gerekirse iyileştirmeye gidilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Son olarak Konca Çalkıvik bazı örnek iyileştirme projeleriyle ilgili bilgi verdi. Enerji verimliliği için malzemelerin iyileştirilmesiyle ilgili projeler olup olmadığı tartışılarak oturum noktalandı.

 

 

 

 

ÇEDBİK KONGRESİ 2016 BİNA YÖNETİMİ PANELİ

 

 4-5 ŞUBAT CEDBİK KONGRESİ

Bina Yönetimi Panel sonuç raporu

 

Bina yönetimi oturumunun açılış sunumu IES firmasından Luc Delestrade tarafından yapıldı. Delestrade IES firmasını tanıttıktan sonra, retrofit ve eş zamanlı kontrol konularına vurgu yaparak bina yönetiminin önemine değindi. Maliyetin büyük oranda bina yönetiminde olduğunu söyledikten sonra data elde etmenin en temel ve önemli konu olduğunu belirtti. Delestrade, ardından retrofit ve kontrol konularında hangi çalışmaları ne şekilde yaptıklarını ve enerji tasarrufuna nasıl katkıda bulunduklarını anlattı.

Açılış sunumunun ardından, panel kısmında Pınar Mengüç (moderatör), Alp Parmaksızoğlu, Erkan Noyan ve Emre Yöntem yer aldı. Pınar Mengüç, Özyeğin EÇEM olarak bina yönetimiyle ilgili yaptıkları projeleri sunarak bina yönetimiyle ilgili temel noktaları ortaya koydu. Ölçümün önemine değinen Mengüç, kontrolün ancak buna bağlı olduğunu ve bina içi kullanıcı davranışıyla bina yönetiminin entegre edilerek bina tasarlanması gerektiğini belirtti. Ardından söz alan Parmaksızoğlu, tesis yönetimi konusunda bina performansı ölçümünün önemini vurgulayarak RGM Türkiye’nin bu konuda yatırım ve çalışmalarını aktardı. Emre Yöntem ise bina performansı başlığı altında yaşam döngüsü analizinden söz ettikten sonra enerji etkin renovasyonu konu alan Bresaer projesini anlattı. Son olarak söz alan Erkan Noyan ise bina yönetimi sertifikalarından, Siemens olarak bina yönetimi konusunda yaptıkları çalışmalardan ve karbon sıfırlama projelerinden bahsetti. Noyan, binaların performanslarının tasarlanandan çok farklı olabildiğini ve sürdürülebilir şekilde yönetilmeleri gerektiğini belirtti.

Panelistlerin sunumlarının ardından, binanın sürdürülebilir olarak yapılmasından sonra kullanıcıların nasıl davranmaları gerektiği ve bilinçli olup olmadıklarıyla ilgili bir soru geldi. Soruya cevap olarak kullanıcıların genel olarak konfordan memnun oldukları ancak maliyetlerin önemli olduğu, ayrıca binanın sürekli geliştirilmesi ve ‘internet of things’ kavramıyla birlikte yaşayan bir organizma olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. İkinci olarak atık yönetimi sorusuna karşılık, kullanıcıların atık ayrıştırma kültürlerinin henüz oluşmadığı, ancak yönlendirildikleri zaman uyum sağladıkları belirtildi. Binanın ömrü boyunca tüm sahiplerinin bina yönetimini sahiplenmesi ve sürdürülebilirliğin nesilden nesile aktarılması gerektiği ortaya kondu.