BUILD UPON - Avrupa' nın Yeşil Renovasyon Stratejilerini Hep Birlikte Oluşturma Projesi

 

 

PROJE WEBSİTESİhttp://buildupon.eu/


KAYNAKLAR: Proje raporları için buraya tıklayınız.

 

 

 

BUILD UPON Kapsamlı ve Yoğun Çalışma Programı ile Devam Ediyor


“HERKES İÇİN KALİTELİ YAŞAMA OLANAK SAĞLAYAN BİR YAPILI ÇEVRE HAYAL EDİN” sloganıyla yola çıkan BUILD UPON, Avrupa Birliği’ nin Enerji Verimliliği Direktifi gereğince ülkelerin “Ulusal Renovasyon Stratejileri” ni oluşturmaları ve yeni hedefler belirlemelerini destekleyen bir AB Horizon 2020 projesi. “Koordinasyon ve destek” amaçlı bir proje olan BUILD UPON kapsamında ÇEDBİK ve proje ortağı 12 Yeşil Bina Konseyi (İspanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya) mevcut binaların enerji verimliliğine yönelik kapsamlı iyileştirmesi konusunda ilgili tüm sektör aktörlerini bir araya getiren bir işbirliği ağı oluşturmaya Mart 2015 itibari ile başladı. Bugün geldiğimiz noktada, ÇEDBİK olarak özel sektörden kamuya, sivil toplum kuruluşlarından akademiye kadar yüz yetmiş kadar kurum ve kuruluş paydaş haritamızda yerini aldı.


Türkiye’ de kapsamlı bina iyileştirme (renovasyon) ve enerji verimliliği konusunu yasal mevzuat ve politikalar, bilgi ve kapasite gelişimi, finansal yapı ve farkındalık ana başlıkları altında incelediğimiz BUILD UPON 1. Yuvarlak Masa Toplantısı’ nda Ulusal Renovasyon Stratejimizi oluşturma ile ilgili var olan ve karşılaşılabilecek engelleri genel hatları ile ortaya çıkardık. Dernek üyemiz ve proje paydaşlarımızdan Yapı Endüstri Merkezi (YEM)’ nin etkinlik salonunda gerçekleşen bu toplantı sonrasında hazırladığımız
raporu üyelerimiz ve proje paydalarımız ile AB’ ye sunulmak üzere BUILD UPON Proje Koordinatörü İspanya Yeşil Binalar Konseyi ‘ ne ilettik.


Başarı ile gerçekleştirilen bu ilk toplantının ardından 2016 yılı için bir Workshop Serisi hazırlıyoruz. İnanıyoruz ki; üç farklı şehirde, her biri farklı konu başlıkları ile toplam 6 adet Workshop’ tan oluşacak olan bu seri hem BUILD UPON Projesi hem de Türkiye’ nin Renovasyon Stratejisi açısından mihenk taşı olacak.


Kapsamlı ve yoğun bir çalışma programına sahip BUILD UPON için etkinlikler projenin sadece bir ayağını oluşturmakta. Bunun yanı sıra ÇEDBİK Proje Ekibi olarak veri toplama (bina stoğu vb.) ve yayınlama, bina iyileştirme konusundaki girişimleri takip etme ve yayınlama gibi çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızı, BUILD UPON Projesi’ nin bilgi yayımlama platformu olan
buildupon.eu web sitesinde yayınlamaktayız.


Uluslararası bir platform olarak hazırlanan
buildupon.eu web sitesinde hem İngilizce hem de proje ortağı ülkelerin ulusal dillerinde yayınlar yapılacak. Bu web sitesinin en önemli amaçlarından biri Türkiye ve Avrupa ülkelerinin iyi uygulama örneklerini, başarı hikayelerini güncel olarak birbirleri ile paylaşabilmesi. Siz de girişiminizi buildupon.eu ile uluslararası platforma taşımak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
 


 

WorldGBC Avrupa Toplantısı 24-26 Kasım tarihlerinde Zagreb’de gerçekleşti

 

Dünya Yeşil Bina Konseyi (WGBC)’nin Avrupa toplantısı 15 üye yeşil bina konseyinden yaklaşık 40 temsilcinin katılımıyla Zagreb’de gerç

ekleşti. İki gün boyunca çeşitli atölye ve grup çalışmalarının yapıldığı toplantıda WGBC’nin uzun vadeli stratejileri tartışılarak kararlar alı

ndı. Bu stratejiler Şubat 2016’da yapılacak toplantıda son haline getirilecek. 

WGBC Avrupa grubunun içinde bulunduğu son durumun anlatıldığı toplantı açılışının ardından, katılımcılar gruplara ayrılarak yeşil bina konseylerine üye kazandırmayla ilgili yaşadıkları zorlukları paylaşarak çözüm yolları aradılar ve fikirler ürettiler. Tanışma kahvaltıları ve yeşil gezi gibi ilginç fikirlerin üretildiği bu oturumun ardından, Build Upon projesi kapsamında binaların iyileştirilmesine yönelik yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarıldığı beşinci iş paketi çerçevesinde hikaye anlatımı atölyesi gerçekleşti. Paydaşlarla iletişimde önemli bir unsur olarak kabul edilen hikaye anlatımı, enerji verimliliğiyle ilgili engellerin ve hedeflerin paydaşlara basit ve etkili bir dille anlatılmasına ve gereken desteğin alınmasına katkıda bulunuyor.

 

WGBC’nin politika, eğitim ve işbirliği stratejilerinin tartışıldığı oturumda ise gruplar mevcut kaynakların ne şekilde kullanılarak neler yapılabileceği ve bunların nasıl ölçüleceği konularında fikirler ürettiler. Örneğin eğitim konusunda genel kitleye hitap eden farkındalık artırıcı kampanyaların yanı sıra, daha teknik kişilere yönelik derinlemesine ve üst üste konabilecek dersler verilmesi yönünde kararlar alındı. Toplantının kapanış oturumunda ise Build Upon projesinde gelinen nokta ve hedefler değerlendirilerek, takip eden projeler için beklentiler paylaşıldı.İki gün boyunca devam eden çalışmalar katılımcıların ufkunu büyük ölçüde genişletti ve yeni fikirler doğmasını sağladı. Toplantıdan çıkan sonuçlar ilerleyen günlerde WGBC’nin web sitesinde paylaşılacak. Çedbik olarak bu toplantıda bulunmak ve yeni fikirler üretmekten büyük sevinç duyduk.

 

         

 

 


 BUILD UPON 1. YUVARLAK MASA TOPLANTI RAPORU 

Bu rapor, 17 Ağustos 2015 tarihinde ÇEDBİK’in Build Upon projesi kapsamında Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlediği 1. Yuvarlak masa toplantısıyla ilgili bilgi vermek ve toplantıda paylaşılan fikirleri ve sonuçlarını kamuoyuna bildirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Rapor için tıklayın.

 

 

 


 BUILD UPON NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Çerçeve Programı kapsamında 14 ülkenin (İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya ve Türkiye) yeşil bina konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon projesi, Mart 2015'te Londra'da organize edilen ve her ülkeden konsey yetkililerinin katıldığı açılış ve tanıtım toplantısı ile başladı. Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan Build Upon projesi kapsamında, mevcut binaların AB Horizon 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. 

 

‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ sloganıyla yola çıkan proje, AB Enerji Verimliliği Direktifi 4. Makalesini esas alıyor. Bu makalede özetle; üye ülkelerin mevcut kamusal ve özel binaların iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli finansal kaynak bulma stratejilerini ve bu doğrultuda gerekli adımları atmaları önemle vurgulanıyor.

 

Bölgesel ve ulusal çapta yürütülecek proje süresince Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye'deki mevcut binalardan optimum maliyetle %75'e varan oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla binaların 'derin iyileştirme'ye tabi tutulmasının yolunu açacak olan çözümlerin ortaya konması, finansal kaynakların bulunması ve yerel bir iş birliği ağı yaratılması konularında öncülük edecek. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, finans ve iş dünyası, üniversiteler, medya, STK'lar ve derneklerle enerji verimliliği algısının yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi konusunda gereken adımların atılması için ortak etkinlikler düzenlenecek.

 

Mart 2017’ye kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinliklerle; mevcut binaların nasıl enerji verimli hale getirilebileceği, bu konudaki yasal ve ekonomik engeller ile bunları aşmak için gerçekleştirilebilecek girişimler tartışılarak bir bilgi tabanı oluşturulmaya çalışılacak. Bunun yanı sıra, diğer 13 ülkenin geçmiş iyileştirme deneyimleri paylaşılarak öğrenilen bilgiler Türkiye şartlarına uyarlanacak. Bunlara ek olarak, Renowiki adlı bir yazılımla bilgi ve iletişim ağı kurularak, ulusal ve bölgesel düzeyde tüm uzmanların, finans kuruluşlarının, iş dünyasının, kamu kuruluşlarının, medyanın, akademinin ve STK’ların birbirine kolay erişeceği ve bilgi paylaşacağı bir online platform yaratılacak. Böylece bu 2 sene sonunda, ulusal çapta stratejilerin tartışılmış olduğu bir ortamda, içinde finansal kaynakların da bulunduğu bir iş birliği ağı ve bölgesel ölçekte binaların iyileştirilmesi için elini taşın altına koymaya hazır bir paydaş topluluğu yaratılması hedefleniyor. Projenin sonraki aşamalarında ise tahmin edileceği üzere, bu bilgi birikiminden ve ağlardan yararlanılarak binaların iyileştirilmesi için gerekli adımların atılmaya başlanması planlanıyor.

 

ÇEDBİK olarak bu bağlamda ilk etkinliğimizi Ağustos ayı içerisinde YEM’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Yukarıda sayılan paydaş kategorilerinden ikişer katılımcıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyerek Türkiye’nin mevcut bina stoğunun iyileştirilmesini tartıştığımız bu toplantının sonuçlarını rapor halinde paylaştık. Toplantıda ayrıca, hazırladığımız paydaş haritalarıyla ilgili katılımcılardan değerlendirme alarak bu haritaları güncelledik.

 

Ülkemizin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda iş birliği içinde çalışabilmek ve yararlı sonuçlar alabilmek umuduyla hepinizi selamlarız.

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

BUILD UPON Projesinin İlk Çalıştayı 12 Nisan’da Ankara İller Bankası’nda Gerçekleştirildi

 

Çedbik’in Build Upon projesi kapsamında 2016 yılında planladığı altı çalıştayın ilki, 12 Nisan’da Ankara İller Bankası Tesisleri’nde başarıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AB Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TÜİK, UNDP, EBRD, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve çeşitli STK’lar ile üniversitelerden çok değerli konuklar bir araya geldi. Binaların enerji verimli dönüştürülmesiyle ilgili çok önemli konuların tartışıldığı çalıştayda, sorunlar masaya yatırılarak çözümler arandı. Mevzuat, idari yapılanma, finans, teknik kapasite ve farkındalık başlıkları altında ülke stratejileri tartışılarak eylem planı için öneriler sunuldu.

2016-2017 yılında, 13 ülkede, 80’den fazla etkinlikle 1,000′den fazla kurum ve kuruluşu bir araya getirecek olan geniş katılımlı bir işbirliği projesi olan Build Upon, Avrupa Birliği’nin belirlediği tarih olan 30 Nisan 2017′ye kadar ülkelere mevcut binalarını iyileştirecek stratejiler sunmaları konusunda yardım ederek Avrupa çapında bir renovasyon devrimi yaratmayı hedefliyor. Bu stratejiler Avrupa’nın enerji kullanımını ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve herkes için kaliteli bir yaşam imkanı sunan binalar yapmak için kritik öneme sahip.

AB’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon programı kapsamında €2.35 milyon fon sağlanan proje, 13 ülkenin (Türkiye, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İrlanda, İtalya, Letonya, Romanya, Slovakya, Slovenya) Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülüyor. Proje ayrıca, Dünya Yeşil Binalar Konseyi (WorldGBC) Avrupa Bölgesel Ağı (ERN) tarafından destekleniyor.

Türkiye’de 2007 yılından bu yana binalarda enerji verimliliği ile ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Bu mevzuat çalışmaları Avrupa Birliği’ne uyum süreci gereklerince yerine getiriliyor. Ancak bu yasal düzenlemelerin, yönetmelik ve standartların bütüncül bakış açısıyla gözden geçirilmesi gerekiyor.  Özellikle mevcut binalarda enerji verimliliğine yönelik “kapsamlı iyileştirme” konusunda etkin stratejiler geliştirmek; kanunlar, idari prosedürler, teknik kapasite, finansal programlar, kamu ve özel sektör taleplerinin tam bir entegrasyonunu gerektiriyor. Türkiye’de bu konuda yapılacak çalışmalarla yasaların/politikaların bütüncül bakış açısını yakalaması, denetim mekanizmalarının, teknik kapasitenin, etkin finansal mekanizmaların, farkındalık düzeyinin geliştirilmesi planlanıyor.

Bu mevcut durum ışığında yola çıktığımız Build Upon projesi süresince Çedbik olarak, mevcut binaların iyileştirilmesine katkıda bulunarak, paydaşları bir araya getirerek, eyleme geçilecek ortamı ve kaynakları yaratarak çevreye, doğaya, topluma yararlı işler yapmayı planlıyoruz. Sera gazı salımlarının azaltılması ve küresel ısınma etkilerinin minimize edilmesi için az enerji tüketen ve enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan üreten binaların artmasına çalışıyoruz. 12 Nisan’daki çalıştaydan çıkan fikirleri daha derinlemesine işleyeceğimiz gelecek çalıştaylarda yine önemli fikir ve sonuçların çıkacağına inanıyor, projeye verdiğiniz desteğin devamını diliyoruz. İller Bankası’na ve katılımcılara bir kez daha teşekkür eder, çalıştay raporunun ayrıca duyurulacağını hatırlatırız.

Birlikte büyük başarılara imza atmak üzere!

              

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BUILD UPON Liderler Zirvesi Madrid 20-21 Eylül'de Avrupanın Bina Renovasyon Liderlerini COAM MADRID'de bir araya Getirdi!

 

AB Horizon 2020 kapsamında, Avrupa çapında 14 ülkenin yeşil bina konseylerinin bina iyileştirmelerinde enerji verimli renovasyon gerçekleştirilmesi adına tüm yapı sektörü paydaşlarını biraraya getirdiği işbirliği projesi  BUILD UPON’un birinci uluslararası liderler zirvesi 20-21 Eylül 2016’da Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid İspanya’da gerçekleştirildi. Nisan 2016’da COP 21 Paris Anlaşması ile dünya çapında ülkelerin kabul edip söz verdiği kapsam gereğince, Avrupa'nın çevresel ve sosyal anlamda yapacağı iyileştirmelerin başında Avrupa'daki binaların renovasyonu gelmektedir. ÇEDBİK, bina renovasyonları konusunda gerçekleştirilen işbirliği projesi olan BUILD UPON’un paydaşları arasında yer almaktadır.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin Türkiye’deki Yeşil Bina Konseyi olarak bulunduğu BUILD UPON projesinin 20-21 Eylül’de COAM Madrid İspanya’da düzenlenen birinci liderler zirvesine, Türkiye’den Build Upon Projesi Türkiye Yöneticisi Ahmet Acar, ÇEDBİK Genel Sekreteri Engin Işıltan, ÇEDBİK İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi Dilara Göker ile paydaşlarımızdan TURKECO Danışmanlık temsilen ÇEDBİK Kurucu Başkan Yardımcımız Dr. Duygu Erten katıldı.

İspanya Yeşil Bina Konseyi’nin ev sahipliğinde, Dünya Yeşil Bina Konseyi Avrupa Bölgesel Ağı’nın organizatörlüğünde, yapı sektöründen 200’den fazla renovasyon liderinin katıldığı, Madrid’de düzenlenen iki günlük zirve boyunca, uluslararası farklı paydaşlardan ve farklı disiplinlerden gelen profesyonel uzmanlar bu kapsamlı renovasyonda işbirliğinin önemini çalıştaylar kapsamında tartıştılar.

Projedeki yeşil bina dernekleri ile Avrupa’daki merkezi ve yerel yönetimleri, inşaat ve enerji firmalarını, akademi ve araştırma birimleri gibi kurum ve kuruluşları temsilen çok sayıda önemli katılımcı bir araya getirildi. Zirve süresince, ilham verici ve Avrupa’daki güncel durum ve gelecek provizyonları hakkındaki bilgilendirici konuşmalarının yanı sıra, program kapsamında farklı konu başlıkları belirlenmiş yuvarlak masalara ayrılan paydaş temsilcileri, bina renovasyon çalışmalarında karşılaşılan zorlukları ve olası çözüm yöntemlerini tartıştılar. Zirve yemeğinde, Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič, Eylül 2016'da Madrid'de gerçekleştirilen BUILD UPON Liderler Zirvesi için konuştu.

BUILD UPON Projesi Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK tarafından 2016 yılı içerisinde ülke çapında düzenlenen çalıştaylar serisi ise devam ediyor. Proje bünyesinde yer alan tüm yeşil bina derneklerinin katıldığı ikinci uluslararası zirvenin Şubat 2017’de Brüksel’de yapılması planlanıyor. COP 21 Paris Anlaşması ve Avrupa Bina Enerji Verimliliği Direktifi gereğince, binaların kapsamlı renovasyonu konusunda projeler devam edecek ve yeşil bina dernekleri bu anlamda yol gösterici rol modeli olarak çalışmaya devam edeceklerdir.

Dilara GÖKER

ÇEDBİK İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi / BUILD UPON Türkiye Proje Ekip Üyesi

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Avrupa’nın En Büyük Bina İyileştirme Projesi BUILD UPON İzmir Yapı Fuarı ile Devam Ediyor!

 

 

 

Avrupanın en geniş katılımlı bina iyileştirme projesi BUILD UPON, iklim değişikliğine yol açan mevcut binalar ile ilgili çözümler üretmek üzere Türkiye'de ÇEDBİK öncülüğünde Kasım 2016'da çalıştay düzenliyor.

 

Avrupa Komisyonu Horizon 2020 Programı kapsamında, 14 ülkenin Yeşil Bina Konseylerinin ortak çalışmasıyla yürütülen ve Mart 2017'de ilk aşaması sona erecek olan BUILD UPON projesi kapsamında, mevcut binaların AB Enerji Verimliliği Direktifi 2020 hedefleri doğrultusunda enerji verimli hale getirilmesi amacıyla değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda hedef; bina iyileştirmeleriyle ilgili mevzuatın geliştirilmiş, iyileştirmeler için eyleme hazır profesyonellerin, bilgi birikiminin, farkındalığın yaratılmış olması ve finansal çözümlerin ortaya konması olarak açıklanıyor.

 

Projenin Türkiye yürütücüsü ÇEDBİK, 2016 yılında düzenlenmekte olan seri halindeki altı çalıştayda ülkemizdeki sorunları ele alıyor, çözüm yollarını araştırıyor ve bunları raporluyor.

 

 

12 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşen Finans çalıştayında; bina iyileştirmeleri için yenilikçi finansal araçlar, mali teşvikler ve bu araçların etkili kullanılabilmesi için gerekli standardizasyon, belgelendirmeler ve yaptırımlar tartışıldı.

 

3 Kasım’da İzmir’de Yapı Fuarı Turkeybuild bünyesinde gerçekleşecek olan ‘Binalarda İyileştirme İçin Farkındalık’ çalıştayında ise, en temel konu olan kamu ve son kullanıcılar ele alınarak enerji verimliliğine yönelik farkındalığın önündeki sorunlar tartışılacak ve fikirler çıkarılacak. Yurtiçinden ve dışından konuşmacıların örnek çalışmalarını paylaşacağı çalıştay fuar ziyaretçileri tarafından da izlenebilecek. YEM Fuarcılık ile ITE Turkey’in organize ettiği, yapı sektöründeki son gelişmelerin ve teknolojilerin sergilendiği, yapı sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuar Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin en büyük fuarı olarak biliniyor.

 

Ocak ayında Ankara’da düzenlenecek son çalıştay ise tüm toplantılarda tartışılan fikirlerin derlendiği ve enerji verimliliği politikalarının konuşulduğu oturumlara sahne olacak.Projenin yürütücüleri olarak, Nisan ayında gerçekleştirilen ilk çalıştayda kamu yetkilileriyle birlikte bina iyileştirmeleri mevzuatının mevcut durumunu konuşarak genel sorunlara değindik ve politika/düzenlemeleri geliştirip nasıl daha somut stratejiler haline getirebileceğimizi tartıştık. Mayıs ayındaki ikinci çalıştayda ise genel sorunların temelinde yatmakta olan, bina stoğu verilerinin araştırılması ve kullanılmasını konuştuk. Haziran’da düzenlediğimiz üçüncü çalıştay ise kamu ve özel sektör çalışanlarının enerji verimliliği konusundaki uzmanlık ve farkındalıklarının artırılması, bina verilerini kullanacak nitelikli işgücünün oluşturulması ve kamu-akademi işbirliklerinin geliştirilmesi üzerine oldu. İlk üç çalıştay raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Proje kapsamında hazırlayıp yararlandığımız paydaş haritalarını ve tüm ülkelerdeki enerji verimliliği girişimlerinin bulunduğu Renowiki veritabanını incelemek, ayrıca projeyle ilgili detaylı bilgi almak için www.buildupon.eu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ülkemizin ve dünyanın geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda işbirliği içinde çalışabilmek ve yararlı sonuçlar alabilmek umuduyla enerji verimli günler dileriz.

 

 

Ahmet ACAR

Build Upon Proje Yöneticisi

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BUILD UPON TAMAMLANDI


Avrupanın en geniş katılımlı bina iyileştirme projesi BUILD UPON, iklim değişikliğine yol açan mevcut binalar ile ilgili çözümler üretmek üzere Avrupa'da 13 ülkenin Yeşil Bina Konseyleri tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalarda, Türkiye'de 2016- 2017 yıllarında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ÇEDBİK öncülüğünde çalıştaylar düzenlenmiştir.


BUILD UPON PROJE SONUÇ RAPORU yayınlanmştır.


Proje süresince bizlere destek olan ve fikirlerini paylaşan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza, toplantılarımıza sponsor olan tüm kişi ve kuruluşlara, projeyi yaratan ve destekleyen yurtiçi ve yurtdışındaki ekiplere ve bizimle işbirliği içinde çalışan yeşil bina konseylerine sonsuz teşekkürlerimizle.

.